Hiệu quả từ mô hình tuyên truyền ATGT mới (Ngày 23/04/2014)VOVGT- Mô hình tuyên truyền ATGT bằng cách lắp đặt bảng ghi mức xử phạt hành chính tại các trụ đèn tín hiệu giao thông trong huyện Long Điền bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.